TaluiTamtawan Journey Vientiane by bus @ The First Thai–Lao Friendship Bridge is a bridge over the Mekong, connecting Nong Khai province and the city of Nong Khai in Thailand with Vientiane Prefecture in Laos - the city of Vientiane is approximately 20 km from the bridge
ตะลุยตามตะวัน เดินทางท่องเที่ยว เวียงจันทน์ ประเทศลาว ครั้งแรก โดยรถบัส จากประเทศไทย ที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเอกสาร Passport เข้าเมืองที่ด่าน ตม. ข้าม สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 1 ระยะทาง เพียง 20 กิโลเมตร โดยรถจะเปลี่ยนไปวิ่งเลน ขวา ใช้เวลาไม่นาน ก็ไปถึง เวียงจันทน์ ครับ
สถานที่แรกที่ไปเยือน ในเวียงจันทน์ คือ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง หรือ วัดศรีเมือง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์ มาช้านาน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธราช ลงความเห็นให้ สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยาม ทำลายลงในปี พ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ..ศ.2458 ภายใน วัดศรีเมือง มีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวลาวเชื่อกันว่าพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก  ในอดีตวัดศรีเมืองเคยเป็นที่ตั้งของ เสาหลักเมือง และพระแก้วมรกตอีกด้วย
Haw Pha Kaeo Vientiane, Laos. :: Haw Phra Kaew is a former temple in Vientiane, Laos. It is situated on Setthathirath Road, to the southeast of Wat Si Saket. The interior now houses a museum and a small shop. :: แหล่งท่องเที่ยวที่ 2 ที่ไปเยือน คือ พิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว คือ ซึ่งเป็น สถานที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบัน เหลือ เพียง พระแท่น ที่ ประดิษฐาน เพราะ พระแก้วมรกต องค์ปัจจุบัน ได้รับการอัญเชิญลงมาประทับ ที่กรุงเทพมหานคร ในสมัยของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อัญเชิญ แต่ที่นี่เขา ไม่อนุญาต ให้ถ่ายภาพ ด้านใน ครับ ::
Pha That Luang is a gold-covered large Buddhist stupa in the centre of Vientiane, Laos. Since its initial establishment, suggested to be in the 3rd century. :: แหล่งท่องเที่ยวที่ 3 ที่ไปเยือน คือ ไปนมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูม หมายถึง คำสอนของพระพุทธเจ้า มีพระธาตุเล็กอยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สอง รองทั้งสี่ด้าน มี 30 องค์เรียกวา “สัมมติงสบารมี” อยู่ในธาตุองค์เล็กทั้ง 30 องค์นี้ ผู้สร้างได้นำเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปพระธาตุเล็ก ๆ 30 องค์ แต่ละองค์หนัก 4 บาท และเอาทองคำมาตีเป็นแผ่น รุปลักษณะเหมือนใบลาน เรียกว่า “ลานคำ” 30 แผ่น แต่ละแผ่นยาวศอกกำมือ เขียนคำสอนของพระพุทธเจ้า ลงในใบลานคำทุกใบว่า “เยธัมมา เหตุปปัพวา เตสัง เหตุง คถาคโต เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ เอวัง วาทิ มหาสมโณ” แปลว่า “ธรรมทั้งหลายเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเพราะเหตุเหล่านั้น พระมหาสมณะ มีปกติตรัสเช่นนี้” แล้วเอาทองคำ และใบลานลงไว้ในพื้นธาตุเล็ก ทั้ง 30 องค์ การที่ได้สร้าง พระธาตุขนาดเล็กนี้ขึ้นมา มีความหมายว่า “ผู้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะต้องได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้ถึง 30 ประการ มีทานบารมี เป็นต้น จนถึงอุเบกขา ปรมัตถบารมีเป็นปริโยสาน ซึ่งนักท่องเที่ยว นิยมมาสักการะบูชา มากครับ
แหล่งท่องเที่ยวที่ 4 “ประตูไซ”  (Patuxai) หรือ ประตูชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ ประเทศลาว  สร้างขึ้น เพื่อ เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิต ในสงคราม ก่อนหน้าการปฏิวัติ ของ พรรคคอมมิวนิสต์ ครับ   ความสวยงามของประตูชัย นั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรม ที่ได้รับอิทธิพล มาจากประตูชัย ใน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นั่นเอง   : Patuxai is a war monument in the centre of Vientiane, Laos, which was built between 1957 and 1968. The Patuxai is dedicated to those who fought in the struggle for independence from France
แหล่งสุดท้าย ของทริป วันเดียวเที่ยวเวียงจันทน์ คือ ย่านการค้า ถนนสายเครื่องเงิน แวะร้านหนึ่ง ได้สร้อยเงินมา 1 เส้น ทุกวันนี้ ยังสวยไม่มีเขียวไม่ไม่ดำครับ และอีกสายหนึ่งไม่ไกลกัน ย่าน ขาย iphone จีนครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมาก
เย็นแล้วครับ ได้เวลา กลับประเทศไทย ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว กลับมา ที่เดิมที่หนองคาย ระหว่างที่ ตรวจ ตม. ผ่านเขตแดนเข้ามา ด้านหลัง มีตลาดให้ ซื้อ ของ กันอีก ก็ได้เดินชมสักพัก กลับเมืองหนองคาย บ๊ายบาย เวียงจันทน์
หน้าแรก
Journey Around The World
TaluiTamtawan in Thailand
Food & Beverage
Thai Food & Beverage
Resort & Spa
Package Tour
Contact TaluiTamtawan Team
Hot Links
Bookmark and Share
TaluiTamtawan on Youtube TaluiTamtawan on Google+ TaluiTamtawan on flickr TaluiTamtawan on Twitter TaluiTamtawan on Picasa